צור קשר

יש לך שאלות?

תוכלי ליצור קשר באמצעות טופס זה:

טובליטף - ריתמוסיקה יוצרת

מדיניות החזרת מוצרים

צרכן הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר בהתאם להוראות בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”). הצרכן נדרש לבדוק את המוצר עם קבלתו.

עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר, רשאי הצרכן לבטלה באמצעות הודעה בדבר ביטול העסקה לחברה, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק. היה הצרכן אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, זכותו של הצרכן כאמור לביטול עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך עקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית או באמצעות טופס בעמוד זה. 

בביטול עסקה שלא עקב: (1) פגם  במוצר; או (2) אי אספקה במועד שנקבע בעסקה; או (3) כל הפרה אחרת של תנאי העסקה – תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק.

על הצרכן להחזיר את המוצר, על חשבונו, למקום העסק של החברה. עלות ההחזרה חלה על הצרכן ותשולם על ידו לחברה ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה.

בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר או עקב אי אספקה של המוצר במועד שנקבע בעסקה או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה – תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו. הצרכן יעמיד את המוצר לרשות החברה במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך לחברה.

הודעת ביטול עסקה יכול שתימסר על ידי הרוכש לחברה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן: דואר, דואר אלקטרוני, מסרון אלקטרוני.

בהתאם לחוק, תקליטורים אשר נפתחו מאריזתם המקורית אין חובה על בעל העסק לקבל את המוצרים חזרה.

אחריות

טובליטף, אחראית לספק ללקוח הרוכש את אחד ממוצריה דיסק שמע ו/או קבצי שמע המיועדים לשימוש בנגנים הנפוצים בשוק ובכללם: קבצים בפורמט mp3 או cda או wav.

ככל שנמסר לרוכש אחד מהקבצים הנ”ל, באמצעות הדואר או הדוא”ל, יחשב הדבר כהשלמת ביצוע העסקה. על הרוכש לשמור על המדיה אותה רכש ואין באחריות טובליטף לשולחה מחדש או לשמור עותק בארכיון העסק.

טובליטף אחראית לשלוח מוצרים תקינים אך אין באחריותה לתמוך בהפעלת המדיה אשר ברשות הלקוח.

נגישות